برای من که تابستان و زمستانش فرقی ندارد، خنکی بالشت وقتی flip میکنیش را دوست دارم. خنکی سمت دیگر ملافه را هم دوست دارم. خنکی سمت دیگر تخت را هم دوست دارم.