الهه استم. اینجا برای تمرین مثبت بودن سعی می‌کنم اتفاقات کوچکی که حس خوبی دارند را ثبت کنم.