وقتی از فاصله می‌بینی که چراغ سرخ است، کم کم آماده میشوی که توقف کنی. سرعتت را کم می‌کنی اما قبل از اینکه کاملا توقف کنی چراغ سبز میشود. پایت را روی گاز فشار میدهی و -با لبخند- از کنار موتری که در لاین کناری توقف کرده با سرعت میگذری.