دراز کشیدن در تاریکی مطلق، وقتی که فرقی نمی‌کند چشمت را باز کنی یا بسته، یکی از لذتبخش‌ترین کارها برای من است. برای همین مرا معمولا بعد از ظهرهایی که خسته استم در کمد مامان و بابا پیدا خواهید کرد که با در بسته در تاریکی مطلق خوابیده‌ام.