از معدود واکنش‌های غریزی نوزاد انسان این است که هر چیزی را دستش بدهی محکم می‌گیرد. اینقدر خوشم میاید وقتی انگشتم را محکم می‌گیرند که نگو. این موجودات کوچک مشت‌های محکم و امنی دارند.