البته من از احساس گوش‌پاک‌کن در گوش فقط وقتی تازه از حمام بیرون شده‌ام خوشم میاید. وقتی آدم خشک باشد حس بدی دارد :/